Türk Medeni Kanunumuzda düzenlenen ve miras hukukundan kaynaklanan her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi ve davaların takibi alanında hizmet vermekteyiz.
-Miras yolu ile intikal eden mal varlıklarıyla ilgili her türlü sözleşmeler ve bu sözleşmelerin iptali için açılacak davalar;

+Vasiyetname ,
+miras sözleşmesi,
+mirastan feragat sözleşmesi,
+ölünceye kadar bakma sözleşmesi
-Tenkis davaları

-Tereke tespiti davaları
-Tereke yönetimi davaları
-Terekenin paylaştırılması davaları
-Terekenin resmi tasfiyesinin yapılmasına ilişkin davalar
-Miras sebebiyle istihkak davaları
-Mirasın reddi davaları
-Mirastan yoksun bırakma davaları